КОНКУРСИ

Tuesday 19.09.17 15:06

Бр. 400-1800

Статус Рок
Назив:Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана из буџета општине Димитровград за 2016. годину активан

9 март 2016

Документација:

1. Конкурс

2. Образац пријаве

3. Наративни буџет

4. Образац буџета

 

Бр. 400-268/16-II

Статус Рок
Назив:Јавни конкурс за финансирање програма у области спорта из буџета општине Димитровград у 2016 години активан 9 март 2016

Документација:

1. Конкурс

2. Образац

Бр. 007-74/1-2016

Назив:Јавни конкурс за прикупљање за учешће на јавном надметању за закуп пословног простора у анексном делу Спортске хале

Документација:

1. Јавни конкурс

Бр. 06-2/16-I/41-3

Назив:Јавни конкурс за именовање директора ЈП “Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград”

Документација:

1. Јавни конкурс

 

Бр. 16/19.01.2016.

Статус Рок
Назив:Јавни позив за закуп пословног простора активан

22.01.2016.

Документација:

1. Јавни позив

Бр. 06-5/16-III/4-1/1

Статус Рок
Назив:Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2016. години активан

25.01.2016

Документација:

1. Конкурс

2. Образац пријаве

3. Образац буџета

4. Решење о именовању Комисије

5. Закључак општинског већа о додели средстава

 

Бр. 400-1800

Статус Рок
Назив:Јавни конкурс за финансирање програма у области спорта из буџета општине Димитровград у 2015 години активан

n/a

Документација:

1. Конкурс

2. Образац

 

Бр. 06-118/15-III/59-7 Статус Рок
Назив:

Ј А В Н И     К О Н К У Р С
за финансирање пројеката традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Димитровград за 2015. годину

активан n/a

Документација:

1. Програм

2. Конкурс и образац

Бр. 67-9/2015-II Статус Рок
Назив:

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу студентских стипендија за школску 2015/2016 годину

активан n/a

Документација:

1. Конкурс

2. Прелиминарна ранг листа – прва година

3. Прелиминарна ранг листа – остале године

4. Коначна ранг листа

 

Бр. 400-1300/15-II Статус Рок
Назив:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ПИРОТСКОГ ОКРУГА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕГРЕСИРАНОГ ПРЕВОЗА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

 

активан n/a

Документација:

1. Конкурс

Бр. 320–144/15–II Статус Рок
Назив:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Димитровград за 2016. годину

 

активан 20.10.2015.

Документација:

1. Конкурс

Бр. 320-132/2015-II Статус Рок
Назив:
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

 

активан

04.09.2015.

14h

Документација:

1. Конкурс

2. Програм за 2015. годину

Бр. 320–144/15–II Статус Рок
Назив:

ЈАВНИ КОНКУРС

О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА – ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 

активан 20.08.2015. и 01.11.2015.

Документација:

1. Конкурс и формулари

2. Изјава

 

Бр. 400-847/2015-II  Статус Рок
Назив:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу субвенције на камате на кредитна задуживања привреде у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за привредни развој Општине Димитровград

 

активан н/а

Документација:

1. Конкурс

2. Програм

 

Бр. 400-824/2015-II  Статус Рок
Назив:

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава за суфинансирање пројеката у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за развој туризма Општине Димитровград

активан 20.08.2015.

Документација:

1. Конкурс и формулар

2. Програм Фонда

 

Бр. 320–60/15–II

Статус

Рок

Назив:

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТВА

 

активан n/a

Документација:

1. Конкурс

2. Захтев за исплату средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада

3. Захтеви за регресирање репродуктивни материјала за вештачко осемењавање крава

4. Захтев за суфинансирање набавке квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета и набавке квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

5. Захтев за суфинансирање подизања нових или обнављање постојећих производних и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе

6. Захтев за суфинансирање изградње објеката за смештај животиња и набавка опреме за наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, итд.); изградње боксова за држање крмача, прасилишта и одгајалишта за прасад; изградње система за наводњавање на газдинствима укључујући микроакумулације, бушење бунара, уређење водозахвата; изградње система заштите од падавина (град, киша, мраз) и изградње ограде око засада/фарме.

7. Захтев за суфинансирање куповине механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству; механизације/опреме за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака; набавке преносне опреме за мужу; изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору за пластенике и стакленике; као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала; набавке трактора за ратарску производњу; набавке прикључних машина за жетву и бербу; набавке машина за обраду земљишта; набавке сејалица; набавке прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова; набавке опреме за пчеларство; набавке нове опреме за рибњаке.

8. ОБРАЗАЦ БИЗНИС ПЛАН ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНЕ КОРИСНИКЕ ПОДСТИЦАЈНИ СРЕДСТАВА ПРЕКО 200.000,00 ДИНАРА, НА ОСНОВУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2015 ГОДИНУ, У ЦИЉУ ДОКАЗИВАЊА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ.

9. ИЗЈАВА

10. КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ

11. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ

 

Бр. 06-24/14-II/13-5/I 

Статус

Рок

Назив:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

завршен n/a

Документација:

1. Конкурс

 

Бр. 400-659/15-II  Статус Рок
Назив:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ

обустављен n/a

Документација:

1. Конкурс

2. Захтев

 

Бр. 007-376/1-2015 Статус Рок
Назив:

Конкурс о јавном надметању за издавање у закуп пословног простора у анексном делу приземља Спортске хале у Димитровграду, ул. Теслина бб

активан 18.05.2015.

Документација:

1. Конкурс

 

Бр.  24-10/02.2015 Статус Рок
Назив: Конкурс за избор и именовање директора Центра за културу активан  

Документација:

1. Конкурс

 

Бр.  400-63/15-II Статус Рок
Назив: Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Димитровград у 2015 години активан

11.02.2015.

Документација:

1. Конкурс

2. Обрасци 

3. Измена конкурса

 

Бр.  400-64/15-II Статус Рок
Назив:Јавни конкурс за финансирање програма у области спорта из буџета општине Димитровград у 2015 години активан

11.02.2015

Документација:

1. Конкурс

2. Образац

3. Измена конкурса

 

Бр.  400-64/15-II Статус Рок
Назив: Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из области пољопривреде, руралног развоја, лова и риболова из буџета општине Димитровград у 2015 години активан

11.02.2015

Документација:

1. Конкурс

2. Обрасци

3. Измена конкурса

 

Бр.  06-80/14-III/35-4/1 Статус Рок
Назив: Ј А В Н И    П О З И В 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ПИРОТСКОГ ОКРУГА ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПЛАТНОГ ПРЕВОЗА

активан

n/a

Документација:

1. Конкурс

 

Бр.  320–   /14–II  Статус Рок
Назив: КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА, ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У СТОЧАРСТВУ, ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2014 ГОДИНУ активан

30.11.2014.

Документација:

1. Конкурс

2. Захтев

 

Бр. 320-193/14-II Статус Рок
Назив: Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за подршку руралном развоју кроз инвестиције у примарној производњи за подизање засада воћа у 2014 години активан

n/a

Документација:

1. Позив

2. Захтев

 

Бр. 320-193/14-II Статус Рок
Назив:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД

активан

18.11.2014

14 часова

Документација:

1. Позив

 

Бр. 06-76/14-III/32-2 Статус Рок
Назив:Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2014/2015 годину активан 13.11.2014

Документација:

1. Позив

2. КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ДОДЕЛЕ СТИПЕНДИЈА – прва година и више године

3. Прелиманрне листе доделе стипендија – прва година и више године

Бр.06-106/13-I/18-17 Статус Рок
Назив:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ

активан 30.10.2014

Документација:

1. Позив

2. Захтев сточари

3. Табела 3

4. Захтев инфраструктура

 

Бр. 06-49/14-III/22-6 Статус Рок
Назив:Конкурс о избору најлепше уређене окућнице и терасе у 2014. г. активан 30.09.2014

Документација:

1. Позив

 
Бр. 06-24/14-III/13-5 Статус Рок
Назив: Лакше до пензије завршен н/а

Документација:

1. Позив

2. Правилник

 KONKURS za dodelu robnog kredita – priplodnih ovaca, na osnovu Ugovora o dodeli priplodnih ovaca poljoprivrednom proizvođaču od strane opštine Dimitrovgrad u cilju razvoja stočarstva

KONKURS O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA U CILjU REALIZACIJE MERA RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE DIMITROVGRAD ZA 2014 GODINU

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata u turizmu

Konkurs za dodelu subvencija kamate na kreditna zaduženja privrede

Konkurs za izradu znaka i logotipa “Parka agrobiodiverziteta”