ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Tuesday 19.09.17 15:04

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Шалтер за подношење захтева и добијање информација у поступку обједињене процедуре налази се у Канцеларији број 21, зграде Општине Димитровград, ул. Балканска 2, 18320 Димитровград.
Контакт телефон 010 361 100 и 010 361 108, лок. 108.
Мејл адреса: objedinjenaprocedura@dimitrovgrad.rs

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

ЗАХТЕВ ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

ПРИЈАВА РАДОВА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

 

РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

– ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ табела 1, табела 2, табела 3

– ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

– РЕШЕЊЕ ПО ЧЛ. 145